Výkaz "Poplatky účtované klientom za poskytnuté IS" (OCP 13-04)

Zasielanie predbežného výkazu je do 10. novembra príslušného kalendárneho roka a konečného výkazu (stav k 31. decembru príslušného kalendárneho roka) do 10. februára nasledujúceho kalendárneho roka.

Výkaz "Poplatky účtované klientom za poskytnuté IS" (OCP 13-04) (XLS)

Top