Kontakt

GARANČNÝ FOND INVESTÍCIÍ
P.O. BOX 14
830 02 BRATISLAVA 32

02/52490510
e-mail: gfi@garancnyfond.sk

Platobné údaje: IBAN SK62 8180 0000 0070 0038 5563
Variabilný symbol vždy uveďte IČO vašej spoločnosti.

Top