O nás

Garančný fond investícií je právnická osoba zriadená zákonom č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o cenných papieroch). Garančný fond investícií začal vykonávať svoju činnosť v novembri 2002. Garančný fond investícií sústreďuje peňažné príspevky obchodníkov s cennými papiermi a pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, správcovských spoločností a pobočiek zahraničných správcovských spoločností (osoby zúčastnené na ochrane klientov) na poskytovanie náhrad za nedostupný klientsky majetok prijatým osobami zúčastnenými na ochrane klientov na vykonanie investičnej služby.

Garančný fond investícií svojím pôsobením vytvára spolu s Fondom ochrany vkladov komplexný systém ochrany klienta pri investovaní na peňažnom a kapitálovom trhu SR.

Garančný fond investícií je dohliadaným subjektom Národnej banky Slovenska. Jeho činnosť a hospodárenie podliehajú prísnym pravidlám upravených právnymi predpismi SR. Za chránený klientsky majetok poskytuje fond náhradu do výšky 50.000 EUR z  klientskeho majetku ku dňu, keď sa klientsky majetok u osoby zúčastnenej na ochrane klientov stal nedostupným podľa § 82 ods. 1. zákona o cenných papieroch.

Organizačnú štruktúru Garančného fondu investícií tvoria tri orgány.
Najvyšším orgánom je Rada Garančného fondu investícií, kontrolným orgánom je
Dozorná rada Garančného fondu investícií, ktorá dohliada na hospodárenie a činnosť Garančného fondu investícií.
Výkonným orgánom Garančného fondu investícií je Prezídium.

Top