Často kladené otázky

Vážení návštevníci stránky Garančného fondu investícií, hľadáte pomoc na našich stránkach? Potrebujete poradiť, alebo sa na niečo opýtať? Prostredníctvom zaslania dopytu na našu emailovú adresu Vám odpovieme na otázky týkajúce sa našej kompenzačnej schémy.
Pred tým než nás budete kontaktovať prečítajte si prosím, pozorne tieto Otázky a odpovede:

 • Spoločnosť, v ktorej som pracoval mi nevyplatila mzdu z tohto dôvodu žiadam vyplatenie mzdy z Garančného fondu.

Garančný fond investícií nie je Garančným fondom Sociálnej poisťovne. Ide len o podobný názov. Garančný fond investícií slúži výlučne pre klientov obchodníkov s cennými papiermi. So žiadosťou o náhradu za nevyplatenú mzdu je potrebné obrátiť sa na Sociálnu poisťovňu.

 • Chcem investovať do cenných papierov. Môžete mi poradiť?

Garančný fond investícií nie je oprávnený poskytovať investičné poradenstvo. V takomto prípade je potrebné sa obrátiť na licencovaných obchodníkov s cennými papiermi.

 • Som klientom obchodníka s cennými papiermi. Je môj majetok, ktorý som zveril do správy obchodníka s cennými papiermi, chránený Garančným fondom investícií ?

V prípade že licencovaný obchodník s cennými papiermi je účastníkom Garančného fondu investícií, tak Váš majetok zverený do správy a úschovy tohto obchodníka s cennými papiermi spadá v rozsahu určenom príslušnými právnymi predpismi  pod ochranu Garančného fondu investícií. Uvedenú skutočnosť si môžete overiť v zozname účastníkov Garančného fondu investícií ktorý je dostupný na našej web stránke.

 • Do akej výšky je aktuálne krytie klientskeho majetku u obchodníka s cennými papiermi?

Aktuálna výška krytia je do 50.000,- EUR.

 • Po ukončení investície som dostal vyplatené menej než som do obchodu vložil. Mám nárok na odškodnenie z garančného fondu?

Nie, nakoľko v danom prípade sa jedná o tzv. „investičné riziko“, čiže riziko zlej investície, čo Garančný fond investícií nekryje (t.j. skutočný výnos je  nižší, ako investor pôvodne očakával, prípadne došlo k strate  časti alebo celej investovanej čiastky). Garančný fond investícií kryje len riziko vzniku nedostupnosti klientskeho majetku. V praxi to znamená, že kryje riziko toho, ak by Vám obchodník, ktorému ste zverili do úschovy a správy majetok, nebol schopný Váš majetok vydať späť z dôvodu, že sa stal nedostupným.

 • Kto môže vyhlásiť klientsky majetok za nedostupný?

Nedostupnosť klientskeho majetku vyhlasuje Národná banka Slovenska alebo príslušný súd SR.


 • Mám kupónovú knižku. Akcie, ktoré na nej mám sú nedostupné, nakoľko emitent zanikol. Mám nárok na výplatu náhrad za nedostupný klientsky majetok?

 • Nie nakoľko v takomto prípade nejde o nedostupnosť klientskeho majetku v zmysle zákona o cenných papieroch, ktorý upravuje fungovanie Garančného fondu investícií ako aj podmienky vzniku nedostupnosti klientskeho majetku a následnej výplaty náhrad z Garančného fondu investícií.
  Klientskym majetkom sa na účely zákona o cenných papieroch rozumejú peňažné prostriedky a finančné nástroje klienta zverené obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi v súvislosti s vykonaním investičnej služby alebo vedľajších služieb podľa § 6 ods. 2 písm. a) uvedeného zákona a to vrátane finančných nástrojov a peňažných prostriedkov získaných za tieto hodnoty.

  • V prípade, že investujem do cenných papierov cez zahraničnú spoločnosť je môj majetok chránený Garančným fondom investícií ?

  Áno, ale len za podmienky, že táto spoločnosť je účastníkom Garančného fondu investícií. Danú skutočnosť si môžete overiť v zozname aktuálnych účastníkov Garančného fondu investícií zverejnenom na našej web stránke.

  • Kde je možné si overiť, či u daného obchodníka s cennými papiermi nedošlo k nedostupnosti klientskeho majetku?

  O vzniku nedostupnosti klientskeho majetku je povinný informovať samotný obchodník s cennými papiermi. Zároveň si túto informáciu môžete overiť v Národnej banke Slovenska ako aj na web stránke Garančného fondu investícií, kde o takejto skutočnosti informujeme verejnosť.

Top