Určenie hodnoty klientskeho majetku

Na určenie hodnoty klientskeho majetku sú určujúce hodnoty, ktoré ku dňu, keď sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1 zákona o cenných papieroch, vyplývajú zo zmluvy medzi osobou zúčastnenou na ochrane klientov alebo z osobitných právnych predpisov vzťahujúcich sa na určovanie hodnoty majetku. Pri stanovení hodnoty cenných papierov prijatých na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov sa vychádza z posledného kurzu týchto cenných papierov zverejneného burzou cenných papierov ku dňu, keď sa klientsky majetok stal nedostupným podľa § 82 ods. 1 zákona o cenných papieroch.

Ak nie je hodnoverne preukázaná iná hodnota klientskeho majetku alebo záväzku klienta voči osobe zúčastnenej na ochrane klientov, je rozhodujúci záznam o hodnote klientskeho majetku, resp. záväzku z evidencie osoby zúčastnenej na ochrane klientov, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Top