Nový subjekt v Garančnom fonde investícií

Dňa 23. 3. 2020 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutia NBS č. sp.: NBS1-000-037-451, č z. 100-000-220-044, na základe ktorého spoločnosť HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s. dostalo povolenie na poskytovanie investičných služieb.

Rozsah rozhodnutia NBS - https://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom-prakticke-informacie/vyroky-pravoplatnych-rozhodnuti/rozhodnutia-detail/vyrok-rozhodnutia/_4d598d89-bb2f-8240-c125-8526003e721a

Top