Informácia pre investorov

Systém kompenzačnej schémy tvorený Garančným fondom investícií vychádza zo zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov. Garančný fond investícií slúži na ochranu klientov licencovaných subjektov (o.i. banka, obchodník s cennými papiermi, správcovská spoločnosť ďalej len "účastník garančného fondu") v prípade, ak sa majetok klient, ktorý bol zverený účastníkovi garančného fondu stane nedostupným. V praxi to znamená, že klientovi je znemožnené nakladať so svojím majetkom, ktorý bol zverený do správy účastníka garančného fondu. Na klientsky majetok,  ktorý je  nedostupným, je možné si uplatňovať právo na náhradu výhradne na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska,  alebo na základe rozhodnutia príslušného súdu, kde jeden z týchto orgánov vyhlási účastníka garančného fondu za neschopného splniť svoje záväzky voči klientom. Garančný fond investícií neslúži na ochranu klientov pred poklesom hodnoty finančných nástrojov. V prípade dlhových finančných nástrojov medzi ktoré patria napr. aj podnikové dlhopisy Garančný fond investícií neposkytuje žiadnu náhradu z dôvodu nevyplatenia časti alebo celej hodnoty dlžnej sumy zo strany emitenta jeho majiteľovi.

Úpadok emitenta cenného papiera prípadne zmena jeho kurzu nezakladá zákonný dôvod na výplatu náhrad z Garančného fondu investícií.  Zmenou trhovej hodnoty dlhopisu nenastávajú dôvody z pohľadu Garančného fondu investícií, ktoré by viedli ku nedostupnosti klientskeho majetku . V takomto prípade klientsky majetok zmenil svoju hodnotu, avšak nestal sa nedostupným.

Bližšie informácie, ktoré Vám pomôžu pri investovaní nájdete na:

Podnikové dlhopisy: Informačná karta pomôže investorom rozhodnúť sa

https://www.nbs.sk/sk/informacie-pre-media/tlacove-spravy/spravy-vseobecne/detail-tlacovej-spravy/_podnikove-dlhopisy-informacna-karta-pomoze-investorom-rozhodnut-sa

Informačná karta podnikových dlhopisov

https://www.nbs.sk/_img/Documents/_TS/200922/Informacna_karta_podnikovych_dlhopisov.pdf

NeBojte Sa čísel: Peter Tkáč

https://soundcloud.com/nbssk/nebojte-sa-cisel-peter-tkac-podcast-nbs-006

Top