Arca Capital Slovakia, a.s.

Arca Capital Slovakia, a.s. dňa 26.8.2020 informovala Národnú banku Slovenska o existencii Prípadu neplnenia záväzkov podľa ust. ods. 8. písm. a) Podmienok spočívajúceho v neuhradení Výnosu z Dlhopisov 2020 a Menovitej hodnoty Dlhopisov do 14 kalendárnych dní od dátumu ich splatnosti.

Spoločnosť ďalej informovala Národnú banku Slovenska o tom, že spoločnosť Arca Capital Slovakia bez zbytočného odkladu pristúpi k zvolaniu schôdze majiteľov  Dlhopisov s programom - prerokovanie opatrení smerujúcich k úhrada Výnosu z Dlhopisov 2020 a Menovitej hodnoty Dlhopisov.

Spoločnosť Arca Capital Slovakia aktuálne podniká kroky pre zvolanie schôdze majiteťov Dlhopisov tak, aby miesto a čas konania schôdze majiteľov Dlhopisov (s prihliadnutím na všeobecne záväzné obmedzenia vyvolané šírením nebezpečnej nákazy COVID-19) čo najmenej obmedzovali majiteľov Dlhopisov  v ich práve na účasť na schôdzi majiteľov Dlhopisov 

Celý dokument najdete na: https://ceri.nbs.sk/static/data/00010/00010661.pdf

Top