Nedostupný klientsky majetok

Za nedostupný klientsky majetok, ktorý je v zmysle zákona o cenných papieroch chránený, má klient právo na náhradu z Garančného fondu investícií (ďalej len „Garančný fond“) v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom o cenných papieroch. Iná oprávnená osoba má namiesto klienta právo na náhradu, iba ak to ustanovuje zákon o cenných papieroch. 

Za nedostupný klientsky majetok sa nepovažujú cenné papiere a iné finančné nástroje prijaté osobou zúčastnenou na ochrane klientov, ktoré je táto osoba schopná vrátiť klientovi bez toho, aby došlo k ujme na nárokoch ostatných klientov. 

Top