Vylúčené osoby

Náhrada za nedostupný klientsky majetok neprislúcha osobám 

- ktoré svojou trestnou činnosťou, za ktorú boli súdom v trestnom konaní právoplatne odsúdení, čiastočne alebo úplne spôsobili neschopnosť osoby zúčastnenej na ochrane klientov uhrádzať záväzky klientov


- nadobudli finančné nástroje a peňažné prostriedky v súvislosti s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, za ktorú boli v trestnom konaní právoplatne odsúdené


-v zmysle § 87 ods. 8 zákona o cenných papieroch sú osobami s osobitným vzťahom k osobe zúčastnenej na ochrane klientov

Top