Výkazníctvo

 _____________________________________________________________________________

 

Štvrťročné výkazy

Zasielanie výkazov je do 10 dňa po uplynutí kalendárneho švrťroka

 

Výkaz " KLIENTSKY MAJETOK " ( MS EXCEL)

Pokyn pre vyplnenie výkazu

_____________________________________________________________________________ 

 

Výkaz "POPLATKY ÚČTOVANÉ KLIENTOM ZA POSKYTNUTÉ IS" ( OCP 13-04) 

 

Zasielanie predbežného výkazu je do 10. novembra príslušného kalendárneho roka a konečného výkazu ( stav k 31. decembru príslušného kalendárneho roka) do 10. februára nasledujúceho kalendárneho roka.

 

Výkaz " POPLATKY ÚČTOVANÉ KLIENTOM ZA POSKYTNUTÉ IS " ( ocp 13-04)  (MS EXCEL)